شناسه نام دوره نوع دوره تاریخ شروع تاریخ پایان ظرفیت باقیمانده برنامه زمانی هزینه (ریال)
۷ آنلاین ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۵۰ پنج شنبه ساعت 10 تا 12
۰
۶ آنلاین ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۱۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲
۰
۵ آنلاین ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۳۵ 10-12
۰
۴ آنلاین ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱ چهارشنبه از ساعت18:00 تا 20:00
۰
۳ آنلاین ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ پنجشنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۰
۲ آنلاین ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ پنجشنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۰
۱ آنلاین ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۲۰ پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰