اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC) در آنالیز کیفی و کمی ترکیبات مختلف در ماتریس های پیچیده

توضیحات

مباحث تئوری

  • آموزش اصول تئوری کار با دستگاه HPLC
  • آموزش اجزا مختلف دستگاه HPLC
  • آموزش اصول جداسازی در دستگاه HPLC
  • آموزش اصول انتخاب ستون و فاز متحرک
  • آموزش اصول نگهداری دستگاه

مباحث عملی

  • نمایش کار عملی با دستگاه HPLC
  • تزریق نمونه به دستگاه و نمایش شرایط جداسازی
  • ارائه روش های تعیین غلظت آنالیت ها در نمونه های مجهول(با بکارگیری متدهای Standard addition, external standard, internal standard)
  • نمایش شیوه مصاحبه سطح زیر پیک و آنالیز کمی
  • نمایش شرایط نگهداری از دستگاه

قیمت دوره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ شروع دوره: ۲۱-۱۱-۱۴۰۰
استاد: حمید آسیابی