کارگاه مجازی کاربرد FTIR در آنالیز کیفی وکمی ترکیبات آلی ، معدنی و پلیمری

توضیحات

سرفصل دوره

  • دستگاهوری FTIR
  • آموزش انتخاب روش آماده سازی مناسب (با توجه به ماهیت نمونه جامد-مایع و گاز)
  • آموزش انتخاب مد دستگاهی مناسب FTIR (با توجه به محدوده طیفی Near-IR/Mid-IR/Far)
  • نحوه کار با دستگاه FTIR
  • آنالیز کمی طیف FTIR
  • تحلیل نتایج با نرم افزار Bio Rad
  • جستجو در کتابخانه FTIR
  • شناسایی ترکیبات مجهول با کمک FTIR
  • معرفی و کاربرد مدهای کوپل شده با   IR (GC-FTIR/TG-IR/Microscopy-IR)
  • پرسش و پاسخ

قیمت دوره: ۰ ریال
تاریخ شروع دوره: ۱۲-۱۲-۱۴۰۰
استاد: محمدتقی فرقدانی