متخصص کروماتوگرافی • آنالیز HPLC • آنالیز GC/MS • آنالیز LC-MS/MS
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص کروماتوگرافی • آنالیز XRF • آنالیز ICP/OES • آنالیز ICP/MS • آنالیز کوانتومتری
دکتری شیمی
۴.۶

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی تکنیکی برای جداسازی مخلوط ها به منظور تجزیه و تحلیل، شناسایی، خالص سازی و همچنین کمی سازی مخلوط یا اجزاء است. از متداول ترین شیوه های کروماتوگرافی می توان به کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، کروماتوگرافی یونی (IC) و کروماتوگرافی نفوذ گازی با دمای بالا

 (HT-GPC)، کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی/طیف سنج جرمی (LC-MASS/MASS)

قابلیت کروماتوگرافی در ارزیابی ویژگی های مواد

 • درک مکانیسم واکنش
 • تجزیه و تحلیل یک مخلوط، اجزای آن و روابط آنها با یکدیگر
 • خالص سازی اجزای جداگانه به منظور جداسازی یکی از موارد مورد علاقه برای مطالعه بیشتر
 • تعیین کمی اجزای موجود در نمونه

کاربردهای واقعی کروماتوگرافی در بخش تحقیقاتی

 • تعیین مقدار هر ماده شیمیایی یافت شده در محصول جدید
 • تشخیص سطح الکل در جریان خون بیمار
 • مقایسه نمونه‌ای که در صحنه جرم پیدا شده است با نمونه‌هایی از مظنونین
 • تعیین سطح آلاینده ها در آب
 • تصفیه یک ماده شیمیایی مورد نیاز برای ساخت یک محصول
 • تعیین درصد خلوص الکل های صنعتی
 • بررسی پروفایل اسید امینه
 • تعیین باقی مانده ترکیبات نفتی در روغن
 • بررسی پروفایل اسید های چرب
 • کنترل کیفی سموم و کودهای شیمیایی