متخصص زیست فناوری • آنالیز XRD
دکتری نانو فناوری
۴.۶
متخصص کروماتوگرافی • آنالیز HPLC • آنالیز GC/MS • آنالیز LC-MS/MS
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) • اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
دکتری مهندسی بهداشت
۴.۶

خدمات