متخصص نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناسی ارشد مهندسی نانوتکنولوژی
۴.۶

نفت، گاز و پتروشیمی