متخصص طیف سنجی • آنالیز XRD • آنالیز FTIR • آنالیز رامان (Raman) • آنالیز XRF • آنالیز ICP/OES • آنالیز ICP/MS • آنالیز تعیین سطح ویژه BET • آنالیز بررسی خواص حرارتی TGA/DTA • آنالیز DSC
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز رامان (Raman) • آنالیز XPS
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز FTIR • آنالیز رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز XRD • آنالیز FTIR • آنالیز UV-Vis • آنالیز SEM • آنالیز FESEM
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز عنصری • آنالیز ICP/OES • آنالیز ICP/MS
کارشناسی ارشد شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز XRD • آنالیز میکروسکوپی • آنالیز TEM • آنالیز HR-TEM
دکتری مهندسی مواد
۴.۶

طیف سنجی

مطالعه انتشار ، جذب نور و سایر تشعشعات توسط ماده به عنوان طیف سنجی شناخته می شود. در اینجا، پرتوهای تابش الکترومغناطیسی مانند پرتوهای مادون قرمز، اشعه ماوراء بنفش و غیره بر روی نمونه ارسال می شود و پاسخ نمونه از طریق طول موج طیف الکترومغناطیسی اعمال شده اندازه گیری می شود. برخی از متداول ترین تکنیک های طیف سنجی عبارتند از طیف سنجی مادون قرمز (IR)، طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)، طیف سنجی رامان(Raman)، طیف سنجی اشعه ایکس(XRD)، طیف سنجی فوتولومینسانس (PL).

 قابلیت طیف سنجی در ارزیابی ویژگی های مواد

 • مطالعه ساختار مولکول ها و اتم ها
 • شناسایی گروه های عاملی در ترکیبات آلی
 • تعیین ساختار یک نمونه
 • بررسی آرایش الکترونی اتم ها و مولکول ها
 • تعیین فازهای کریستالی ترکیبات

کاربردهای واقعی طیف سنجی در بخش تحقیقاتی

 • شناسایی ناخالصی در ترکیب
 • پایش پیشرفت واکنش های شیمیایی
 • مطالعه پیوندهای کووالانسی در مواد
 • بررسی تغییر ساختار داروها برای بهبود اثربخشی
 • بررسی تجزیه ای پروتئین ها
 • بررسی حضور آب در نمونه
 • اندازه گیری کمی مواد آلی در ترکیب
 • تشخیص نسبت ایزمورهای سیس-ترانس در ترکیب از مواد
 • یافتن ساختار ترکیب شیمیایی مواد مجهول