موردی برای نمایش وجود ندارد.

آب و فاضلاب

تجزیه و تحلیل پارامترهای شیمیایی و آلاینده های ناشی از آب، از تأثیرات مخرب بر محیط اطراف ما جلوگیری می کند. آنالیزهای آب منجر به  شناسایی خصوصیات ویژه آب از جمله کدورت، میزان یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود، بررسی میزان جامدات و ... می شود.

قابلیت آنالیز آّب در ارزیابی ویژگی های مواد

 • تعیین میزان عناصر کم مقدار
 • تعیین پارامترهای الکتریکی آب
 • تعیین میزان ترکیبات آلی در آب
 • بررسی شوری آب
 • تعیین اسیدیته
 • تعیین قلیاییت کل

کاربردهای واقعی آنالیز آّب در بخش تحقیقاتی

 • تعیین میزان نیتریت
 • تعیین میزان سولفات
 • تعیین میزان دترجنت ها
 • تعیین میزان مواد معلق
 • تعیین میزان فنل
 • اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی(COD)
 • اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی(BOD)
 • تعیین میزان نیتروژن کل