موردی برای نمایش وجود ندارد.

آنالیز فیزیکی

ارتقا فرایند تحقیق و توسعه و مدیریت فرآیندها، با بررسی آنالیزهای فیزیکی همچون تخلخل سنجی، زاویه تماس، آنالیزهای حرارتی و  آنالیزهای مغناطیسی امکان پذیر هست. درک صحیح از خصوصیات فیزیکی واکنش دهنده ها مرحله ای ضروری در پیشبرد واکنش هاست.

قابلیت آنالیز فیزیکی در ارزیابی ویژگی های مواد

  • بررسی خصوصیات سطحی مواد
  • تخلخل سنجی
  • تجزیه و تحلیل رفتار مغناطیسی مواد
  • تجزیه و تحلیل رفتار حرارتی مواد
  • تعیین خصوصیات آبدوستی مواد

 

کاربردهای واقعی آنالیز فیزیکی در بخش تحقیقاتی

  • تعیین آنتالپی واکنش
  • تعیین دمای ذوب
  • بررسی میزان پایداری حرارتی ترکیبات
  • پایش مکانیسم واکنش
  • تعیین مغناطش اشباع