متخصص طیف سنجی • آنالیز XRD • آنالیز میکروسکوپی • آنالیز TEM • آنالیز HR-TEM
دکتری مهندسی مواد
۴.۶

آنالیز میکروسکوپی

تکنیک‌های میکروسکوپی بخش منحصربفردی از تحقیقات مواد در طول دهه‌ها بوده است و منجر به اکتشافات شگرفی شده است و با توجه به اهمیت ویژه آن در شناسایی های مواد همواره یکی از روش های شناسایی در مقالات  و کارهای تحقیقاتی می باشد. از مرسوم ترین شیوه های میکروسکوپی می توان به آنالیز های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)، میکروسکوپ نوری (OM) اشاره کرد.

قابلیت میکروسکوپی در ارزیابی ویژگی های مواد

 • شناسایی فاز، خلوص و همگنی
 • بررسی عیوب کریستالی: مرزهای دانه و جابجایی
 • تعیین اندازه و شکل ذرات و بافت مواد
 • بررسی مدول الاستیک در ترکیب

کاربردهای واقعی میکروسکوپی در بخش تحقیقاتی

 • مشاهده تصویر بزرگنمایی شده کوچکترین قطعات
 • شناسایی بیماری های پوستی مختلف
 • پایش سختی نمونه در نقاط مختلف
 • پایش مرگ و میر سلولی
 • اندازه گیری ضخامت پوشش نانومتری
 • تصویررداری از سطوح نارسانا
 • بررسی زبری سطح
 • مشاهده سلول ها و میکرو ارگانیسم ها