مشاوران

متخصص کروماتوگرافی • آنالیز HPLC • آنالیز GC/MS • آنالیز LC-MS/MS
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز XRD • آنالیز FTIR • آنالیز UV-Vis • آنالیز SEM • آنالیز FESEM
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص آنالیز FTIR • آنالیز HPLC • آنالیز GC/MS • آنالیز LC-MS/MS
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) • اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
دکتری مهندسی بهداشت
۴.۶
متخصص زیست فناوری • آنالیز XRD
دکتری نانو فناوری
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز XRD • آنالیز میکروسکوپی • آنالیز TEM • آنالیز HR-TEM
دکتری مهندسی مواد
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز XRD • آنالیز FTIR • آنالیز رامان (Raman) • آنالیز XRF • آنالیز ICP/OES • آنالیز ICP/MS • آنالیز تعیین سطح ویژه BET • آنالیز بررسی خواص حرارتی TGA/DTA • آنالیز DSC
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز رامان (Raman) • آنالیز XPS
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز FTIR • آنالیز رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص طیف سنجی • آنالیز عنصری • آنالیز ICP/OES • آنالیز ICP/MS
کارشناسی ارشد شیمی
۴.۶
متخصص آنالیز DLS • آنالیز SLS
دکتری مهندسی مواد
۴.۶
متخصص نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناسی ارشد مهندسی نانوتکنولوژی
۴.۶
متخصص مهندسی جوش
کارشناسی ارشد متالوژی
۴.۶
متخصص فوتوکاتالیست • سنتز پلیمرهای معدنی و چارچوب فلز آلی • سنتز نانو ذرات • تفسیر و طراحی ترکیبات کریستالی
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص فرمولاسیون و تولید محصولات بهداشتی، مراقبت فردی و شوینده های خانگی و صنعتی
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص مهندسی سطح و پوشش
دکتری نانوفناوری
۴.۶
متخصص
نامشخص
۴.۶
متخصص
نامشخص
۴.۶
متخصص کروماتوگرافی • آنالیز XRF • آنالیز ICP/OES • آنالیز ICP/MS • آنالیز کوانتومتری
دکتری شیمی
۴.۶