شناسایی و تحلیل نتایج با بکارگیری آنالیز BET

قیمت دوره: ۰ ریال
تاریخ شروع دوره: ۲۵-۰۳-۱۴۰۱
استاد: محمدتقی فرقدانی