موردی برای نمایش وجود ندارد.

شیمی تر

در این روش شناسایی کیفی و اندازه گیری کمی در فاز محلول انجام می گردد، ازین جهت به شیمی تر معروف می باشد. در این آنالیز، شناسایی کیفی با بکارگیری تست رنگ سنجی و شناسایی کمی با کمک تست های گراویمتری و تیتراسیون امکان پذیر است.

قابلیت شیمی تر در ارزیابی ویژگی های مواد

 • تعیین کمی عنصر با بکارگیری روابط شیمیایی مابین واکنش دهنده ها
 • تعیین مقدار برخی فلزات نظیر کروم و آهن
 • تایید کیفی عناصر در محلول
 • بررسی رسانایی محلول
 • تعیین pH محلول
 • تعیین میزان رطوبت

کاربردهای واقعی شیمی تر در بخش تحقیقاتی

 • تعیین آهن در سنگ معدن آهن
 • تعیین عنصر کروم در نمونه سنگ کرومیت
 • تعیین وزن مخصوص
 • شناسایی پوشش
 • تعیین میزان کلر در ترکیب