متخصص فوتوکاتالیست • سنتز پلیمرهای معدنی و چارچوب فلز آلی • سنتز نانو ذرات • تفسیر و طراحی ترکیبات کریستالی
دکتری شیمی
۴.۶

فوتوکاتالیست