مشخصه یابی مواد نانوساختار

توضیحات

سرفصل دوره

مشخصه یابی با بکارگیری میکروسکوپ نوری

مشخصه یابی با بکارگیری میکروسکوپ الکترونی روبشی

مشخصه یابی با بکارگیری میکروسکوپ الکتورنی عبوری

مشخصه یابی با بکارگیری میکروسکوپ روبشی

مشخصه یابی با بکارگیری طیف سنجی پراش پرتو ایکس

مشخصه یابی با بکارگیری میکروسکوپ نیروی اتمی

قیمت دوره: ۰ ریال
تاریخ شروع دوره: ۰۶-۱۱-۱۴۰۱
استاد: فرزاد حسینی نسب