متخصص نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناسی ارشد مهندسی نانوتکنولوژی
۴.۶
متخصص فرمولاسیون و تولید محصولات بهداشتی، مراقبت فردی و شوینده های خانگی و صنعتی
دکتری شیمی
۴.۶
متخصص مهندسی سطح و پوشش
دکتری نانوفناوری
۴.۶
متخصص مهندسی جوش
کارشناسی ارشد متالوژی
۴.۶
متخصص فوتوکاتالیست • سنتز پلیمرهای معدنی و چارچوب فلز آلی • سنتز نانو ذرات • تفسیر و طراحی ترکیبات کریستالی
دکتری شیمی
۴.۶

صنعت